Algemene voorwaarden

Inleiding

Welkom op https://mielecenter.be . Deze website wordt beheerd door Miele Belux en is beschikbaar voor gebruik onder de voorwaarden die hieronder worden beschreven. Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

“Miele Center”, “wij”, “ons” of “onze” verwijst naar het bedrijf Miele Belux dat de website https://mielecenter.be beheert.

“Gebruiker”, “je”, “jou” of “jouw” verwijst naar de persoon die de website https://mielecenter.be bezoekt of gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de website https://mielecenter.be, ga je ermee akkoord dat je:

  • geen illegale activiteiten uitvoert of aanmoedigt op de website;
  • de intellectuele eigendomsrechten van Miele Center respecteert;
  • geen schade toebrengt aan de website of de server waarop deze zich bevindt;
  • geen spam of andere ongewenste berichten verzendt via de website;
  • geen inhoud op de website plaatst die lasterlijk, beledigend, discriminerend of anderszins ongepast is.

Miele Center behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te weigeren of op te schorten als er sprake is van schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Account en registratie

Op dit moment is er geen registratie vereist om de website https://mielecenter.be te gebruiken. Miele Center behoudt zich het recht voor om in de toekomst registratievereisten in te voeren en zal gebruikers hiervan op de hoogte stellen.

Intellectuele eigendom

Alle inhoud op de website https://mielecenter.be is eigendom van Miele Center en is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en handelsmerken. Gebruikers mogen de inhoud van de website niet kopiëren, reproduceren, distribueren, wijzigen of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miele Center.

Beperking van aansprakelijkheid

Miele Center  is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de website https://mielecenter.be, inclusief maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door virussen, bugs of andere technische problemen.

Garanties en verklaringen

Miele Center geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie, producten en diensten die op de website https://mielecenter.be worden aangeboden. De website wordt geleverd op een “zoals deze is” en “zoals beschikbaar” basis, zonder enige vorm van garantie.

Beperking van aansprakelijkheid

Miele Center is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website https://mielecenter.be inclusief maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens op het computersysteem van de gebruiker, of anderszins.

Vrijwaring

De gebruiker gaat ermee akkoord Miele Center Bingé en haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, medewerkers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten en uitgaven, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website https://mielecenter.be door de gebruiker, de schending van deze voorwaarden of enige andere schending van de rechten van derden.

Overdracht van rechten en verplichtingen

Miele Center behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen onder deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van kracht. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

Afstand van rechten

Het verzuim van Miele Center om haar rechten uit te oefenen of af te dwingen krachtens deze algemene voorwaarden vormt geen afstand van deze rechten, tenzij Miele Center uitdrukkelijk schriftelijk afstand doet van deze rechten.